Op De Optimist wordt iedereen een betere versie van zichzelf

Daltononderwijs: samen leren om zelfstandig kennis op te doen

Onderwijs zo goed mogelijk laten aansluiten bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat is ons doel op basisschool De Optimist in Almere. Wij kijken naar wat je kind van ons nodig heeft en hoe we dat het beste kunnen vormgeven. Daltononderwijs sluit daar goed bij aan. Op een Daltonschool leert je kind door zelfstandig kennis en ervaring op te doen. Vrijheid is namelijk belangrijk om eigen keuzes te kunnen maken, eigen wegen te vinden. Maar vrijheid betekent niet dat alles kan en mag. Onze docenten bieden iedere leerling de structuur om met die vrijheid om te gaan.

Basisschool De Optimist biedt Daltononderwijs in Almere Tussen de Vaarten

De kernwaardes voor Daltononderwijs

Dalton is ontwikkeld door Helen Parkhurst (1887-1973). Zij zocht naar manieren om elk kind zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Hierin waren volgens haar 3 kernwaarden van belang:

 • vrijheid in gebondenheid
 • zelfstandigheid
 • samenwerken

Door de jaren heen zijn deze kernwaarden uitgebreid met nog 3 belangrijke pijlers:

 • effectiviteit
 • reflectie
 • borging

De termen vertrouwen, verantwoordelijkheid en verantwoording omkaderen deze principes. Door groepsdoorbroken, projectmatig, onderzoekend en vakoverstijgend te werken, zorgen wij ervoor dat ieder kind zijn talenten kan ontwikkelen en eigenaar wordt van het eigen leerproces. In onze schoolgids lees je hoe wij verdere invulling geven aan onze kernwaarden.

IPC: betekenisvol onderwijs

IPC staat voor International Primary Curriculum. Bij De Optimist organiseren we projectdagen met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Leren zonder het gevoel te hebben dat er wordt geleerd, bijvoorbeeld door te bewegen. Bezig zijn met onderwerpen die direct raakvlak hebben met de actualiteit. Dit zijn enkele kernpunten van betekenisvol onderwijs.

Toptimist: plusklas met extra uitdaging voor snelle denkers

Sommige kinderen hebben meer prikkeling nodig dan het ‘gemiddelde’ kind. Ze denken anders of sneller dan hun klasgenoten. Deze meerbegaafde kinderen krijgen in de wekelijkse plusklas De Toptimist opdrachten die aansluiten bij hun denkniveau. We zorgen ervoor dat ze onder begeleiding uit hun comfortzone treden, maar wel volledig zichzelf kunnen zijn.

Pedagogische uitgangspunten

Aan ons onderwijs ligt een bepaalde kijk op mens en samenleving ten grondslag. De basisprincipes van deze visie verwoorden wij als volgt:

 • Elk mens is uniek.
 • Elk mens heeft het recht om een eigen identiteit te ontwikkelen. Daarbij mogen ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid, sociaal milieu, levensbeschouwing of handicap geen verschil maken.
 • Ontwikkeling is het gevolg van ervaren, ontdekken en onderzoeken.

Het pedagogisch klimaat binnen een school is niet meetbaar. Het is een sfeer en onder meer af te lezen uit de gedragingen van de kinderen en de teamleden. Plezier hebben in het leren, zelfvertrouwen, een positieve werkhouding, hulpvaardigheid, concentratie, creativiteit en saamhorigheid zijn hierbij onze graadmeters.

Kom sfeerproeven
Ervaar de sfeer op onze basisschool. Maak een afspraak voor een rondleiding.

Speerpunten voor het schooljaar

Kwalitatief goed onderwijs is niet iets wat je hebt, maar waar je voortdurend aan moet werken om het te behouden. Op De Optimist werken wij aan de hand van een jaarplan. De volgende ontwikkelingen worden verder uitgebouwd en/of geborgd:

 • Het geven van kwalitatief hoogwaardig doelgericht en betekenisvol onderwijs.
 • Het verder vormgeven van IPC binnen de school, waarbij wij de nadruk leggen op de integratie van Daltonkenmerken en ICT binnen het onderwijsaanbod.
 • Dalton, het vergroten van de effectiviteit van ons leren.
 • Het nog verder systematisch verbeteren van de resultaten in alle groepen op alle vakgebieden (het zogenaamd opbrengstgericht werken).

Heb je hierover vragen? Neem dan contact op. Wij beantwoorden ze graag.

Daltononderwijs vormt de spil op basisschool De Optimist in Almere Tussen de Vaarten